ESSENTIAL RUN

REF: 8353401

ESSENTIAL RUN

2016

Datum uvedení na trh: 2016

Nejčastější problémy

Nemohu trampolínu smontovat
ESSENTIAL RUN
Zobrazovací jednotka se nerozsvítí

Běžecký pás není správně zapojen            

=> Zkontrolujte, zda je přístroj zapojen do zásuvky, pak se přesvědčte, zda je hlavní vypínač pásu nastaven na „1

=> Zkontrolujte, zda je osazen bezpečnostní klíč

=> Ověřte, zda je správně zajištěn jističem

Mazání běžecké plochy

=>Pravidelně kontrolujte promazání mezi běžeckým pásem a podložkou.

=>Toto místo musí být trvale natřeno mazivem. Je nutno namazat běžecký pás z vnitřní strany, tak jak je uvedeno níže.

=> Je dostačující běžeckou plochu 2 ostříknout zprava a zleva mazacím sprejem

=> Po promazání nechte běžecký pás běžet naprázdno po dobu 5 minut při rychlosti 5 km/hod.

=> Je důležité tuto činnost provádět pravidelně (každých 10 hodin provozu), abyste zaručili dobrou životnost běžeckého pásu. 

Běžecký pás je hlučný

Šrouby nejsou dotaženy

=>  Všechny šrouby znovu utáhněte

 

Běžecký pás není vycentrován

=> Zvolte možnost „Vycentrování běžecké plochy“

 

Běžecká plocha není promazána

=> Zvolte možnost „Promazání běžecké plochy“

 

Když vstoupím na běžecký pás, dojde ke snížení rychlosti

Běžecký pás je uvolněný

=>Zvolte možnost „napnutí běžecké plochy“

 

 

Napnutí běžeckého pásu

Etapa 1 :  Použijte šestihranný inbusový klíč, který je dodáván s běžeckým pásem

Etapa 2:

1) Stiskněte tlačítko „GO“

2) Zvyšte rychlost až na 5 km/hod

3) Otočte oběma stavěcími šrouby rovnoměrně o ¼ otáčky ve směru hodinových ručiček 

4) V případě potřeby opakujte etapu 3  

Motor běžeckého pásu se zpomaluje nebo se zastavuje v nepravidelných intervalech, ale zobrazovací jednotka se nevypne

Běžecká plocha je příliš napnuta.

=> Zkontrolujte napnutí běžecké plochy, abyste se dostali na cca 3 mezi podložkou a běžeckým pásem, měření této vzdálenosti je nutno provést uprostřed podložky. 

=> Pokud se to nepodaří, zatlačte na dva šestihranné šrouby na obou stranách kotouče vzadu a uvolněte běžecký pás.

Běžecký pás se nedá naklonit nebo je zablokován

Pás neměl dostatek času pro kalibraci sklonu

=> Běžecký pás vypněte, znovu zapněte a vložte bezpečnostní klíč

=> Vyčkejte, dokud nebude proveden kalibrační cyklus. Pás zvýší kapacitu na maximum a pak poklesne na nulu.    Tato operace může trvat několik minut. 

Pás vydává zvuky a na displeji se nezobrazuje nic kromě 2 blikajících čárek 

Pás se nachází v režimu kalibrace.=> Počkejte 2-3 minuty na konec kalibrace. Pás vyjede nahoru a dolů. Po skončení kalibrace se displej rozsvítí.

Sklon běžeckého pásu nefunguje nebo je zablokovaný

*Jestliže nebyl pásu ponechán čas na kalibraci sklonu:

=> Vypněte pás, znovu jej zapněte a vložte bezpečnostní klíč.

=> Nechte systém provést cyklus kalibrace. Pás se zvedne na maximální úroveň sklonu a poté se vrátí do výchozí polohy. Operace může trvat několik minut.

 

*Pro manuální spuštění kalibrace:

1. Zmáčkněte zároveň tlačítka "STOP" a "SPEED+".

2. Vložte bezpečnostní klíč a tlačítka uvolněte.

3. Stiskněte jednou tlačítko "STOP", na displeji se objeví možnosti.

4. Poté stiskněte tlačítko "INCLIN+" pro spuštění kalibrace.

Rady k údržbě

Rady k údržbě

Pokud chcete zachovat bezchybný chod stroje a zajistit jeho dlouhou životnost, je pravidelná údržba nezbytností. Abyste zabránili nechtěným zvukům stroje, nezapomeňte:

- jednou měsíčně utáhnout šroubky a matice;

- po 200 h používání promazat pás;

- umístit pás na odpovídající podložku (typu Domyos Training Mat).

 

Údržba po každém použití:

- Vypněte stroj a odpojte jej ze sítě.

- Na hadřík ze 100% bavlny naneste malé množství univerzálního čisticího přípravku. Přípravek nenanášejte přímo na běžecký pás ani nepoužívejte přípravky s obsahem amoniaku či kyseliny.

- Otřete počítač a displej.

- Setřete prach na pásu, stupínkách, podnožkách i na krytu motoru, nevynechejte ani platformu podél došlapové plochy. Běžecký pás neotírejte ze spodní strany.

Nastaveni polohy behounu

Umístěte barevné indikátory do zadní části pásu. Vidíte-li červenou, musí být pás znovu vycentrován. Takto je pás stroje lépe chráněn a nedochází k nečekaným poruchám. Nechte běžecký pás zapnutý při rychlosti 4 km/h (2,5 mil/h) a postavte se do zadní části stroje.

 

Pás je posunutý doleva: Otočte levým regulačním šroubem o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.

Pás je posunutý doprava: Otočte pravým regulačním šroubem o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.

 

Nechte běžecký pás zapnutý, dokud se nevrátí do správné pozice (1–2 minuty), v případě potřeby postup opakujte. Dejte pozor, abyste pás nenapnuli příliš. Běžecký pás se při běhu zastavuje Pás stroje se po nějaké době opotřebuje a je volnější. Ve chvíli, kdy začne pás sklouzávat (pocit sjíždění, cukavé pohyby), znovu jej napněte. Otočte dvěma regulačními šrouby o polovinu otáčky po směru hodinových ručiček.V případě potřeby postup opakujte, ale dejte pozor, abyste pás nenapnuli příliš. Běžecký pás je správně napnutý, je-li možné nadzdvihnout pás na každém okraji o 2 až 3 centimetry

ESSENTIAL RUN
Bastaveni napnuti pasu

Běžecký pás je opotřebovávající se díl, jehož vlastnosti se v průběhu času zhoršují. Pás znovu napněte, jakmile začne prokluzovat (dojem bruslení, trhavý pohyb).

•         Otočte 2 stavěcími šrouby o polovinu otočky ve směru hodinových ručiček.

•         V případě potřeby operaci opakujte, dbejte však na to, aby pás nebyl příliš napnutý. Pás je správně napnutý, je-li možné nadzvednout jeho okraj na každé straně o 2 až 3 centimetry.

ESSENTIAL RUN
Promazani bezeckeho pasu

ÚDRŽBA PO KAŽDÝCH 200 HOD. POUŽÍVÁNÍ NEBO PO KAŽDÝCH 1 500 KM

 

Běžící pás je nezbytné promazávat, aby se omezilo tření mezi samotným pásem a deskou. Promazání není nutné, jsou-li na vnitřní straně běžeckého pásu patrné stopy po silikonu (vlhký a mírně mastný povrch).

 

 

Pokud jsou pás a deska suché:

•         Běžecký pás vypněte a odpojte od přívodu napájení.

•         Nadzvedněte okraje pásu a promažte vnitřní stranu silikonem.*

•         Běžecký pás znovu připojte ke zdroji napájení.

•         Spusťte běžecký pás rychlostí 4 km/h (2,5 mi/h) po dobu 10 až 20 vteřin.

•         Váš pás je připraven k použití!

 

*Mazání odpovídá jedné dávce silikonu mezi 5 a 10 ml. Pozor, nadměrné množství silikonu může uškodit správnému fungování běžeckého pásu (riziko prokluzování). Ohledně nákupu mazacího prostředku se obraťte na váš obchod DECATHLON.

ESSENTIAL RUN